Мултимедија

Questionnaire

Questionnaire about Energy Agency QoS

Attendance

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1604
mod_vvisit_counterYesterday1512
mod_vvisit_counterThis Month25176
mod_vvisit_counterTotal7101136

This day: Nov 13, 2019

Регистар на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од високоефикасни комбинирани постројки

Регистар на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од високоефикасни комбинирани постројки

Рег. 
бр.

Датум на упис

Име на правно лице

Тип

Општина

Моќ. [MW]

1.

07.07.2009

Сието 

Доо Скопје

фотоволтаична

електроцентрала

Илинден

0,0102

2.

06.11.2009

МХЕ Летнички извори

Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Охрид

0,32

3.

22.03.2010

ДТУ Диком Дооел Дабниште

мала 
хидроелектрана

Кавадарци

0,032

4.

23.07.2010

Петро М 

Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Илинден

0,05

5.

29.07.2010

Гео-Линк Гроуп 

Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Илинден

0,05

6.

06.04.2010

МХЕ Летнички извори

Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Охрид

0,24

7.

12.10.2010

МХЕ Горно Белички извори Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Струга

0,995

8.

12.10.2010

МХЕ Горно Белички извори Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Струга

0,996

9.

15.11.2010

МХЕ Летнички извори

Доо Скопје

мала хидроелектрана

Охрид

0,117

10.

22.02.2011

ДПТУ Мавис  

Доо Штип

фотоволтаична електроцентрала

Штип

0,25

11.

04.03.2011

ДПЕЕ Хидроенерго

Проект Водовод

Дооел  Битола

мала хидроелектрана

Битола

0,4

12.

11.04.2011

ДПТУ Алфа Инженеринг 

Дооел увоз-извоз Радовиш

фотоволтаична електроцентрала

Радовиш

0,0497

13.

11.05.2011

ДПТ Интеграл 

Дооел Тетово

фотоволтаична електроцентрала

Гази Баба

0,0499

14.

18.05.2011

ДПТУ Студенчица Мали Хидро 

Доо Скопје

мала хидроелектрана

Другово

0,6

15.

17.06.2011

ДЕПТУ Фотон  

Дооел Босилово

фотоволтаична електроцентрала

Босилово

0,0115

16.

22.06.2011

ДПДЕЕ Мега Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Новаци

0,9967

17.

30.12.2011

ДП Текома 

Доо Штип

фотоволтаична електроцентрала

Штип

0,777

18.

14.02.2012

Мали Хидро

Електрани

Доо Скопје

мала хидроелектрана

К.Паланка

0,586

19.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидро електра на

Ресен

0,584

20.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала хидроелектрана

К.Паланка

0,384

21.

14.02.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Виница

0,576

22.

14.02.2012

Феро Инвест

Доо Велес

мала 
хидроелектрана

Дебарца

0,56

23.

05.07.2012

Гео Солар

Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,04992

24.

24.09.2012

ЕВР 92

Дооел Кочани

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,049765

25.

29.10.2012

Енсол 

Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,3

26.

01.11.2012

Солармак

Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Чучер Сандево

0,049

27.

01.11.2012

Геосолар 

Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,05472

28.

01.11.2012

Геосолар

Доо Делчево

фотоволтаична електроцентрала

Делчево

0,05473

29.

15.11.2012

Торпедо Солар ГТ

Доо Битола

фотоволтаична електроцентрала

Битола

0,9936

30.

20.11.2012

Челзи

ДОО Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Пехчево

0,0499

31.

20.11.2012

Челзи

Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Пехчево

0,0499

32.

31.12.2012

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала 

хидроелектрана 

Ресен

0,704

33.

02.01.2013

Леарница за алуминиум и цинк

Доо Ресен 

фотоволтаична

електорцентрала 

Ресен

0,0417

34.

15.01.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала

хидроелектрана 

Бутел

0,22

35.

11.02.2013

Солартек

Дооел Скопје 

фотоволтаична

електроцентрала 

Прилеп

0,99912

36.

13.02.2013

Енерго Вевчани

Дооел Вевчани 

фотоволтаична

електроцентрала 

Вевчани

0,40000

37.

27.02.2013

Христов Електро

Дооел Скопје 

фотоволтаична
електроцентрала

Илинден

0,049

38.

13.03.2013

АБ Солар

Доо Битола 

фотоволтаична
електроцентрала

Демир Хисар

0.43957

39.

13.03.2013

АБ Солар

Доо Битола 

фотоволтаична
електроцентрала

Демир Хисар

0,705

40.

03.04.2013

Хидро Енерџи Гроуп

Дооел Скопје 

мала 
хидроелектрана

Дебарца

0,990

41.

01.04.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Македонка

Каменица 

1,20000

42.

24.04.2013

Хидро Еко Инженеринг

Дооел Скопје 

мала 
хидроелектрана

Пробиштип

0,13

43.

30.04.2013

Фотосоларис Мит 
Доо Скопје

фотоволтаична

електроцентрала

Свети Николе 

0,04968

44.

15.05.2013

Хидро Екo Инженеринг       Дооел Скопје

фотоволтаична

електроцентрала

Чешиново-Облешево 

0,04992

45.

29.05.2013

Мали Хидро
Електрани
Доо Скопје

мала 
хидроелектрана

Селци,Буринец

Струга 

1,720

46.

29.05.2013

Свемек 

експорт-импорт

Дооел Скопје 

фотоволтаична
електроцентрала

Гази Баба

0,299

47.

06.05.2013

Мали Хидро Електрани

ЕМК Дооел
Скопје

мала 
хидроелектрана

Липково

0,666

48.

10.06.2013

ДДС Солар 
експорт-импорт
Доо Скопје 

мала 
хидроелектрана

Берово

0,400

49.

13.06.2013

Ел Пром Трејд
Доо Кочани 

фотоволтаична
електроцентрала

Чешиново-Облешево

0,04992

50.

16.07.2013

Езотерна дооел Струмица

мала 
хидроелектрана

Василево

0,150

51.

25.07.2013

Тотал Солар Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,0499

52.

25.07.2013

Топ Солар Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,0499

53.

17.09.2013

ПЦЦ Хидро Дооел  Скопје

мала 
хидроелектрана

Виница

0,92

54.

05.09.2013

СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,04968

55.

05.09.2013

СОЛАРСАНС КМ Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Кочани

0,04968

56.

13.09.2013

СОЛАРМАК 
Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Чучер Сандево

0,04968

57.

24.09.2013

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје

мала 
хидроелектрана

Демир Хисар

0,27

58.

24.09.2013

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“ Скопје

мала 
хидроелектрана

Демир Хисар

0,423

59.

17.10.2013

ХСХ ГРУП
Дооел  Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,0098

60.

03.10.2013

Агрострисовци Дооел  с.Стрисовци о.Пробиштип

фотоволтаична електроцентрала

Пробиштип

0,03996

61.

20.11.2013

Хидро енерџи груп Доо  Скопје

мала 
хидроелектрана

Маврово Ростуше

1,98

62.

20.11.2013

Хидро енерџи груп Доо  Скопје

мала 
хидроелектрана

Дебарца

1,125

63. 

20.01.2014

Отворена енергија ДОО, Скопје

фотоволтаична електроцентрала

о.Неготино

0,9499

64.

18.02.2014

ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Кичево

мала хидроелектрана

о. Кичево

0,48

65.

18.03.2014

ЈП „Стрежево“ Битола

мала хидроелектрана

о.Битола

0,32

66.

18.03.2014

ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани

фотоволтаична електро централа

о. Кочани

0,0495

67.

18.03.2014

ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани

фотоволтаична електро централа

о. Кочани

0,0495

68.

03.03.2014

 Коннектел-Мк ДООЕЛ Скопје

фотоволтаична електро централа

о.Студенчани

0,04968

69.


02.05.2014

Еуро Солар ДОО Штип

Фотоволтаична електро централа

о. Карабинци

0,99922

70.


02.05.2014

Еси Солар ДООЕЛ Штип

Фотоволтаична електро централа

о. Карабинци

0,99922

71.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

72.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

73.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

74.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

75.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

76.

02.05.2014

Јоан Солар ДООЕЛ Скопје

Фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,0495

77.

19.05.2014

Сол Хидропауер ДООЕЛ

мала хидроелектрана

o. Теарце

2,64

78.

19.05.2014

Сол Хидропауер ДООЕЛ

мала хидроелектрана

o. Теарце

3,2

79. 

27.05.2014

СИЕТО ДОО Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Илинден

0,0335

80. 

03.06.2014

Ингмарк Доо Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

81.

03.06.2014

ДН СОЛАР Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

82.

03.06.2014

АРЕСЕ СОЛУШН Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

83.

03.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

84.

04.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

85.

04.06.2014

СЦГ2-ДАЛИБОР Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

86.

04.06.2014

СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

87.

05.06.2014

СЦГ1-ЗОРАН Дооел Кучевиште, Чучер - Сандево

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

88.

05.06.2014

МВ Солар Дончеви Дооел Демир Капија

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

89.

10.06.2014

Филтеко Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Демир Капија

0,04975

90.

13.06.2014

Супермикс Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Бутел

0,0995

91.

25.06.2014

Премиум Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Сопиште

0,04968

92.

11.07.2014

Електро ЛАБ Доо Скопје

фотоволтаична електро централа

о. Илинден

0,045

93.

16.07.2014

Енерго Вевчани Дооел с.Вевчани

фотоволтаична електро централа

о. Вевчани

0,04975

94.

17.07.2014

Ралев  Солар Дооел Скопје 

фотоволтаична електро централа

Демир Капија

0,04968

95.

17.07.2014

Петров  Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електро централа

Демир Капија

0,04968

96.

22.09.2014

ПЦЦ Хидро Дооел Скопје

мала хидроелектрана

Маврово и Ростуше

1,2825

97.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

98.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

99.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

100.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

101.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

102.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

103.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

104.

22.09.2014

ДПЕЕТУ Фотоволтаичен Парк Дооел Струмица

фотоволтаична електроцентрала

Ново Село 

0,04975

105.

26.09.2014

ПЦЦ Хидро Дооел Скопје

мала хидроелектрана 

Ресен 

1,4725

106.

06.10.2014

ДТПУ ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала 

Демир Капија

0,04975

107.

13.10.2014

ДТПУ Лазаро Солар Дооел Скопје 

фотоволтаична електроцентрала 

Демир Капија 

0,04975

108.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

109.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија 

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

110.

27.10.2014

ДТПУ Енерго-СДЛ Дооел Гевгелија 

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

111.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

112.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

113.

27.10.2014

ДТПУ Енергоповер-Н Дооел Гевгелија

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

114.

04.11.2014

ДТПУ Јако Солар Дооел Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Демир Капија

0,04975

115.

07.11.2014

ДТПУ ЕЛ ТЕ ХИДРО Дооел Скопје

мала хидроелектрана 

Пробиштип 

0,376

116.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

117.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

118.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

119.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

120.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

121.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

122.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

123.

12.11.2014

ДПДЕЕ Калојани Доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04964

124.

18.11.2014

АДПЕЕ Електрани на Македонија Скопје

Ветерна електро централа „Парк на ветерни електрани Богданци“

Богданци

36,8

125.

21.11.2014

Солар Енерџи Системс Дооел

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,96236

126.

21.11.2014

Соларни Македонски Системи Дооел

фотоволтаична електроцентрала

Валандово

0,9261

127.

21.11.2014

Сол Хидропауер Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Теарце

2,824

128.

19.12.2014

Мал Инженеринг Доо Конче

фотоволтаична електроцентрала

Конче

0,04525

129.

27.01.2015

ПЦЦ  Хидро Дооел Скопје

мала хидро електроцентрала

Сопиште

0,7125

130.

28.01.2015

Електро Шарри  ДООЕЛ с.Требош

биогас од биомаса

Желино

0,999

131.

30.01.2015

Солар Парк Доо Битола

фотоволтаична електроцентрала

Битола

0,99715

132.

30.01.2015

Јове Охрид Дооел Охрид

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,04725

133.

12.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

фотоволтаична електроцентрала

Дебарца

0,72

134.

05.02.2015

Езо терна доо Струмица

мала хидро електроцентрала

Дојран

0,2

135.

20.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Тетово

0,96

136.

27.02.2015

БНБ Енерџи доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Тетово

0,96

137.

26.02.2015

Дино Динамикс

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,044

138.

26.03.2015

Албнор Компани

мала хидро електроцентрала

Кичево

1,05

139.

27.03.2015

Пелагонија Енерџи Доо Битола

биогасна електроцентрала

Битола

3

140.

17.02.2015

Металосолар Дооел Сопиште 

фотоволтаична електроцентрала

Сопиште

0,049

141.

03.04.2015

БНБ Енерџи Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,464

142.

17.04.2015

ЕлектроЛаб Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Демир Хисар

0,2475

143.

11.05.2015

Сол Хидропауер ДООЕЛ Скопје

мала хидро електроцентрала

Липково

2,4

144.

12.05.2015

Сонко Енерџи ДОО  с. Колешино, Ново Село

фотоволтаична електроцентрала

Борисово

0,0495

145.

09.06.2015

Елте Хидро ДООЕЛ Скопје

мала хидро електроцентрала

Новаци

0,996

146.

09.06.2015

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,54

147.

09.06.2015

ЕМК Дооел „Мали Хидроелектрани“

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,99

148.

10.07.2015

Нине Солар

фотоволтаична електроцентрала

Мак.Каменица

0,1071

149.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,44

150.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,92

151.

13.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

1,92

152.

27.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

2,8

153.

27.07.2015

Хидро Бошава

мала хидро електроцентрала

Кавадарци

2,8

154.

05.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,246

155.

05.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,32

156.

26.08.2015

Хидро Осогово

мала хидро електроцентрала

Крива Паланка

0,136

157.

17.09.2015

БНБ Енерџи

мала хидро електроцентрала

Битола

1,064

158.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,1775

159.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,196

160.

03.11.2015

Енерго Р Гроуп

фотоволтаична електроцентрала

Брвеница

0,196

161.

05.11.2015

ТАН Енерџи

фотоволтаична електроцентрала

Бутел

0,0499

162.

19.11.2015

МХЕ Јабланица Доо Скопје

мала хидро електроцентрала

Струга

3,238

163.

25.11.2015

АК Инвест Доо Тетово

мала хидро електроцентрала

Тетово

1,306

164

29.02.2016

Енергоремонт-МЗТ-Херц Доо Битола

мала хидро електроцентрала

Битола

0,8

165

03.03.2016

ИМПГ Доо Скопје

мала хидро електоцентрала

Пробиштип

0,567

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)