ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија своите функции ги остварува како организационо – правна целина. Внатрешната организираност на Агенцијата поблиску се утврдува со општи акти за организација и систематизација на работењето на Агенцијата.

Органи на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија


Управен одбор на Агенцијата

Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој се состои од пет члена. Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата, имајќи ја во предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите заедници.

Директор на Агенцијата

Со работата на Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата ја претставува и застапува Агенцијата, ја организира работата, ги извршува одлуките на Управниот одбор, се ангажира за законито работење, изготвува програма за работа и финансиски план, и врши други работи утврдени со Законот и Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

Директор на Агенција за енергетика на Република Северна Македонија

Дарио Николовски , дипломиран правник
email: dario.nikolovski@ea.gov.mk

Сектор за правно-административни и општи работи:

Одделение за правно-административни работи:

Советник за правно нормативни прашања

Наташа Стефаноска, магистер по правни науки
email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

Советник за управување со човечки ресурси

Сања Чамевска, дипл. правник
email: sanja.camevska@ea.gov.mk 

Советник по правни-административни прашања

Хулја Имери, магистер по правни науки
email: hulja.imeri@ea.gov.mk

Одделение за општи работи:

Советник за односи со јавност

Станислава Николоска, дипл.политиколог
email: stanislava.kitanovska@ea.gov.mk

Помлад референт за подготовка и обработка на документи

Влатко Ѓорѓиоски, Електротехничар-енергетичар
email: vlatko.gjorgjioski@ea.gov.mk

Сектор за енергетика и информациски системи:

Одделение за енергетска ефикасност:

Помлад соработник за енергетска ефикасност

Дарко Ангелков, дипл.маш.инж
email:  darko.angelkov@ea.gov.mk

Помлад соработник за координација на проекти

Ирена Кешељ-Вртова, магистер по дрвноиндустриски науки.
email:  irena.keselj@ea.gov.mk

Одделение за информациски системи:

Помлад соработник за поддршка на системи и анализи

Ордан Каески, дипл.економист
email: ordan.kaeski@ea.gov.mk

 

 

ОРГАНОГРАМ

 

Управен одбор на Агенција за енергетика на Република Македонија

  • Г-ѓа Александра Спасевска – Претседател на Управен одбор на Агенција за енергетика на Република Македонија
  • Г-ѓа Ирена Петкова – член
  • Г-дин Петар Гроздановски – член
  • Г-ѓа Александра Јањевска Гиновска – член
  • Г-дин Фидан Селими – член

 

Институции