BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË

Energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë është energjia elektrike e prodhuar në elektrocentralet që shfrytëzojnë vetëm burime të rinovueshme të energjisë dhe pjesën e energjisë elektrike të prodhuar në stabilimentet e kombinuara për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike të marrë nga burimet e rinovueshme, duke mos e përfshirë energjinë elektrike të prodhuar nga uji në stabilimentet e pompimit dhe akumullimit, i cili më parë ishte kthyer në akumulim me pompim.

Elektrocentralet që shfrytëzojnë burime të rinovueshme të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike janë:

  1. hidro elektrocentralet,
  2. elektrocentralet e erës,
  3. elektrocentralet fotovoltaike,
  4. termoelektrocentralet e biomasës,
  5. termoelektrocentralet e biogazit dhe
  6. elektrocentralet gjeotermale.

 

Doracakët për procedurën për ndërtimin e centraleve të elektrikut për prodhimin e energjisë
elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë:

 

Doracaku për procedurën për ndërtimin e centraleve të elektrikut për prodhimin e energjisë elektrike nga biomasa Doracaku për procedurën për ndërtimin e centraleve të elektrikut për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia e diellit

 

Doracaku për procedurën për ndërtimin e centraleve të elektrikut për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia e erës Doracaku për procedurën për ndërtimin e centraleve të elektrikut për prodhimin e energjisë elektrike nga hidro energjia

 

 

 

Институции