MATJA E ERËS

Matja e potencialit të energjisë së erës për një hapësirë të caktuar matëse kryhet në bazë të lejes së matjes (të lëshuar nga Agjencia e Energjetikës pas kërkesës së parashtruar paraprakisht nga personi fizik ose juridik i interesuar vendor ose i huaj).

Shtojca 1: Formulari i Kërkesës për lëshimin e lejes së matjes së potencialit të energjisë së erës

Институции