Dario Nikolovski Acting Director of the Energy Agency

22.01.2021

At the 89th session of the Management Board of the Energy Agency

of the Republic of Northern Macedonia held on 20.01 2021

has been appointed Acting Director Dario Nikolovski.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции