Дарио Николовски В.Д.Директор на Агенцијата за енергетика

22.01.2021

На 89-та седница на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика

на Република Северна Македонија оддржана на ден 20.01 2021 година

е именуван за В.Д. Директор Дарио Николовски.

 

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции