Директорот одржа состанок со преставници за Светска Банка

02.03.2021

Директорот одржа состанок со преставници за Светска Банка, каде што во фокус бешедржавната помош и трговската размена вод елот на енергетиката.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции