Директорот оствари средба со градоначалникот на општина Штип

22.04.2021

Директорот оствари средба со градоначалникот на општина Штип, Др.Сашко Николов, каде што стана збор за уште поголема реализација на Акциониот план и програмата за енергетска ефикасност на градот Штип.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции