Plani për prokurimet publike

Prokurimet publike të Agjencisë së Energjetikës

Detajet e planit vjetor:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/6a04290b-9b8d-423d-8247-aa230090efb9/1

Институции