REGJISTRAT

Regjistri i elektrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE-ja:

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 427 106 2 7 1 543
вк. инст. моќност MW 150,82 94,03 72,8 11,9946 0,6 330,24
план.год произ MWh 190.006 328.643 178.600 101.516,8 4.200,0 802.966,59
03.04.2024

 

Види повеќе (симни Excel документ)

 

Институции