REGJISTRAT

Regjistri i elektrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE-ja:

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 389 105 1 6 1 502
вк. инст. моќност MW 126,10 93,79 36,8 9,9966 0,6 257,07
план.год произ MWh 149.398 327.801 100.000 84.872,8 4.200,0 666.271,51
04.01.2024

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Regjistri i prodhuesve të autorizuar të energjisë elektrike nga BRE-ja

Институции