РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 389 105 1 6 1 502
вк. инст. моќност MW 126,10 93,79 36,8 9,9966 0,6 257,07
план.год произ MWh 149.398 327.801 100.000 84.872,8 4.200,0 666.271,51
04.01.2024

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

Институции