РЕГИСТРИ

Регистар на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ:

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 460 106 2 7 1 576
вк. инст. моќност MW 166,22 94,03 72,8 11,9946 0,6 345,65
план.год произ MWh 327.736 328.643 178.600 101.516,8 4.200,0 940.696,32
09.07.2024

 

Полна листа на Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ може да симнете тука (pdf)

Институции