УПАТСТВА

 1. Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и заштеда на енергија при избор на најповолен понудувач.
  Превземи
 2. Упатство за енергетска ефикасност, производство и користење на енергија од обновливи извори во земјоделството.
  Превземи
 3. Водич за успешно управување со јавните услуги
  Превземи
 4. Упатство за пополнување на обрасци : Образец 1 од Правилникот за ОИЕ  за барање одобрение за мерење ветерна енергија и Образец бр. 4 за упис во Регистер на ОИЕ
  Превземи

Институции