Прирачници

Документи потребни за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.

Листа на документи [PDF]
Гант дијаграм со временска рамка  [PDF]
Табела – Тарифи за повластен производител на електрична енергија од ОИЕ


Прирачници за постапка за изградба на електрани за производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија:

Priracnik_Biomasa Priracnik_Sonceva
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од биомаса
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од сончева енергија
Priracnik_Veterna Priracnik_Hidro
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од ветерна енергија
Прирачник за постапка за
изградба на електрани за
производство на електрична
енергија од хидро енергија

 

Институции