EFIKASITETI ENERGJETIK NË AMVISËRITË

Informatat dhe trajnimi për efikasitetin energjetik

Agjencia, në bashkëpunim dhe me pjesëmarrjen e palëve të interesuara në fushën e efikasitetit energjetik, promovon iniciativa për ndërgjegjësimin për t’i informuar qytetarët mbi përfitimet e marrjes së masave për të përmirësuar efikasitetin energjetik, me qëllim ta lehtësojë ndryshimin e sjelljes tek qytetarët përmes së cilës mund të përmirësohet shfrytëzimi efikas i energjisë nga konsumatorët e vegjël të energjisë të përcaktuara në pajtim me Ligjin për energjetikë, duke i përfshirë amvisëritë.

Për realizimin e aktiviteteve, Agjencia mund të sigurojë informata dhe trajnime në lidhje me:

  • qasjen në financim, grante ose subvencione të ofruara nga bankat, huadhënësit dhe institucionet e tjera financiare;
  • projektet që shërbejnë si shembull;
  • masat për të përmirësuar efikasitetin energjetik në vendet e punës; ose
  • informatat e tjera për palët e interesuara në lidhje me masat për të përmirësuar efikasitetin energjetik.

Институции