UDHËZIMET PËR EFIKASITETIN ENERGJETIK

1. Udhëzimi për zbatimin e masave për efikasitetin energjetik dhe kursimin e energjisë gjatë përcaktimit të karakteristikave të mallrave dhe shërbimeve që janë lëndë e prokurimeve publike, dhe zbatimin e kritereve në lidhje me efikasitetin energjetik dhe kursimin e energjisë gjatë zgjedhjes së ofertuesit më të volitshëm.
Shkarko

2. Udhëzimi për efikasitetin energjetik, prodhimin dhe shfrytëzimin e energjisë nga burimet e rinovueshme në bujqësi.
Shkarko

Институции