ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВА

Информации и обука за енергетска ефикасност

Агенцијата, во соработка и со учество на засегнати страни во областа на енергетската ефикасност, промовира иницијативи за подигање на свеста за информирање на граѓаните за придобивките од преземањето на мерки за подобрување на енергетската ефикасност, се со цел да ја олесни промената на однесувањето кај граѓаните преку која може да се подобри ефикасното користење на енергија од страна на мали потрошувачи на енергија дефинирани согласно Законот за енергетика, вклучувајќи ги домаќинствата.

За реализација на активностите, Агенцијата може да обезбеди информации и обуки во врска со:

  • пристап до финансирање, грантови или субвенции кои ги нудат банки, заемодавачи и останати финансиски институции;
  • проекти кои служат за пример;
  • мерки за подобрување на енергетската ефикасност на работните места; или
  • други информации за заинтересираните страни во врска со мерки за подобрување на енергетската ефикасност.

Институции