УПАТСТВА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

1. Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при определување на карактеристиките на стоките и услугите што се предмет на јавните набавки, и примена на критериумите што се однесуваат на енергетската ефикасност и заштеда на енергија при избор на најповолен понудувач.
Превземи

2. Упатство за енергетска ефикасност, производство и користење на енергија од обновливи извори во земјоделството.
Превземи

Институции