Номинирано лице за контакт

Одлука на директорот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за номинирање на лице за контакт

Податоци зa номинираното лице:

1.  Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

телефон за контакт: +389 2 6154226

е-маил адреса:  ea@ea.gov.mk  

Лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост:

1.  Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 6154226

2.  Г-а Наташа Стефаноска, Дипл. Правник   email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

елефон за контакт: +389 2 6154226

Институции