Известување за објавен прв тендер за учество на еско компании

25.02.2020

На ден 29.10. 2019 гододина објавен е првиот тендер за учество на ЕСКО компаниите за проект на Јавното улично осветлување по ЕСКО модел на ЈПП во Општина Василево.
Во продолжение е приложен соодветниот линк за објавената тендерска документација https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0a2fdcd2-9349-4376-9caf-e7bbc1a4d14b/1

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции