Mbrojtja e denoncuesve

Ligji për mbrojtjen e denoncuesve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 196/15)

Rregullorja për paraqitjen e mbrojtur të jashtme

Rregullorja për paraqitjen e mbrojtur të brendshme në institucionet e sektorit publik

 

Институции