Mbrojtja e të dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave personale është e garantuar për çdo person fizik pa diskriminim në bazë të nacionalitetit të tij, racës, ngjyrës së lëkurës, bindjeve fetare, përkatësisë etnisë, gjinisë, gjuhës, përcaktimeve politike ose të tjera, pozitës materiale, origjinës nga lindja, arsimit, origjinës sociale, shtetësisë, vendit ose llojit të vendbanimit ose ndonjë karakteristikë tjetër personale (neni 3-a i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale)

 

Oficeri për mbrojtjen e të dhënave personale:

Vlladimir Saraç, ekonomist i diplomuar

email: vladimir.sarac@ea.gov.mk

telefoni për kontakt: +389 2 6154226

 

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale – teksti i konsoliduar

Институции