Qasja në informatat me karakter publik

1. Personi i emëruar për kontakt për çështjet me karakter publik:

Vlladimir Saraç, ekonomist i diplomuar

telefoni për kontakt: +389 2 6154226

e-mail adresa:  ea@ea.gov.mk  

 

2. Personat për komunikim me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të paaftësisë:

Vlladimir Saraç, ekonomist i diplomuar

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

telefoni për kontakt: +389 2 6154226


znj. Natasha Stefanoska, magjistre e shkencave juridike

email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

telefoni për kontakt: +389 2 6154226

 

3. Ligji për qasje të lirë te informatat me karakter publike me formularët:

Shkarko

 

Formularët:

Kërkesë për qasje te informatat me karakter publik

Formulari për raportin vjetor

Vërtetimi për pranim të kërkesës

Vërtetimi për pranim të ankesës

Ankesë

 

4. Informatat me karakter publik:

Lista e informatave me karakter publik

 

Dokumentet që e rregullojnë të drejtën e qasjes te informatat me karakter publik:

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 98/2019)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 64/2018)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 55/2016)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 148/2015)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 42/2014)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 6/2010)

Ligji për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 86/2008)

Ligji për qasje të lirë te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 13/2006)

Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë te informatat me karakter publik

Vendimi per pages

Институции