ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ – 65 ГОДИНИ ОД ОФИЦИЈАЛНОТО ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ МАВРОВО

31.05.2022

Се одржа пригодно одбележување на јубилејот –  65 години од почетокот со работа и од пуштањето во функција на хидроелектричната централа Вруток, која заедно со хидроелектричните централи Врбен и Равен, ја претставуваат целината на хидросистемот Маврово.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции