Пристап до информации од јавен карактер

1. Номинирано лице за контакт по прашања од јавен карактер:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

телефон за контакт: +389 2 6154226

е-маил адреса:  ea@ea.gov.mk  

 

2. Лица за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 6154226


Г-а Наташа Стефаноска, магистер по правни науки

email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 6154226

 

3. Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер со обрасци:

Превземи

 

Обрасци:

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за годишен извештај

Потврда за прием на барање

Потврда за прием на жалба

Жалба

 

4. Информации од јавен карактер:

Листа на информации од јавен карактер

 

5. Извештаи:

Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2020 година

Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2021година

Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2022 година

Годишен Извештај за информации од јавен карактер за 2023 година

 

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер:

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2019)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2018)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2016)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2015)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2014)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2010)

Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2008)

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006)

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер

Одлука за наплата

Институции