Заштита на лични податоци

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик, политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование, социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични карактеристики (Член 5 од Законот за заштита на лични податоци)

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Г-дин Владимир Сарач, Дипл. Економист

email:  vladimir.sarac@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 6154226

 

Закон за заштита на личните податоци, подзаконски акти и обрасци:

Закон за заштита на личните податоци

Подзаконски акти

Обрасци

1. План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

2.Правилник за техничките и организацисјите мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за енергетика

3.  Правилник за пријавување, реакција и санирање на инцидент во Агенцијата за енергетика 

4. Правилник за чување и правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци

5. Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица

6.  Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за енергетика

7.  Упатство за начинот на водење евиденција за  лица овластени за вршење на обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните простории на Агенција за енергетика

 

 

 

Институции