ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

 

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија е назначен:

Г-дин Владимир Сарач, Раководител на одделение за правно административни прашања

email: ukazuvaci@ea.gov.mk

телефон за контакт: +389 2 6154226

 

 

Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/15)

Правилник за заштитено надворешно пријавување

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Процедура за прием  на пријави од укажувачи заради заштено пријавување  во Агенцијата за енергетикана Република Северна Македонија

 

Извештаи за примени пријави  од укажувачи:

Полугодишен извештај за примени пријави за укажувачи за период јули-декември 2023 година

Полугодишен извештај за примени пријави за укажувачи за период јануари-јуни 2023 година

Полугодишен извештај за примени пријави за укажувачи за период јули-декември 2022 година

Полугодишен извештај за примени пријави за укажувачи за период јануари-јуни 2022 година

Полугодишен извештај за примени пријави за укажувачи за период  јули-декември 2021 година

Институции