Мерење на ветер

Мерењето на потенцијалот на ветерната енергија за определен простор за мерење се врши врз основа на одобрение за мерење (во издадено од Агенцијата за енергетика по претходно поднесено барање од заинтересирано домашно или странско физичко или правно лице.

Прилог 1: Образец на Барање за издавање на одобрение за мерење на потенцијалот на ветерната енергија

 

Упатство за превземање на образците :

Доколку со директно селектирање не можете да го превземете образецот, за да го симнете бараниот образец одберете го истиот, потоа кликнете десен клик  и селектирајте ја командата  “Copy link address”, отворете нов таб на Вашиот интернет пребарувач и повторно со десен клик одберете ја командата “Paste” што ќе Ви овозможи да го симнете образецот.

Институции