Остварeна работна средба со Директорот на Регулаторната комисија за Енергетика

06.05.2021

Директорот оствари работна средба со Директорот на Регулаторната комисија за Енергетика Г-дин Марко Бислимовски, потпретседателот Енвер Ељмази и комесарите Андријана Нелкова – Чучук и Атанаско Тунески. На средбата стана збор за меѓу институционалната соработка, се со цел подобрување на искористеноста на потенцијалите во побласта на обновливите извори за енергија и зачувување на животната средина.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции