Остварена средба со директорот на Ј.П. “Стрежево” – Битола

10.02.2022

Остварена средба со директорот на Ј.П. “Стрежево” – Битола, Методија Граматковски, на која се разговараше за иницијативата за изградба на фотоволтаична централа во селото Црнеец, Битолско. Ј.П. “Стрежево” има и дополнително енергетско искористување на хидропотенцијалот и добиен статус на повластен произведувач на електрична енергија од обновливи извори.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции