Остварена средба со градоначалникот на општина Гази Баба

22.01.2021

Директорот оствари средба со градоначалникот на општина Гази Баба, Борис Георгиевски, каде што во фокус беше планот и програмата за Енергетска ефикасност на општината. Притоа од страна на директорот беа презентирани бројните бенефити кои што ги нудат енергетски ефикасните објекти.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции