ПАМЕТНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

20.12.2019

Во Општина Свети Николе градоначалникот на општината со претставници од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, пушти во употреба паметно регулирање на уличното осветлување кое е прво од ваков вид во земјата

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции