ПОСЕТА НА СУНИЛЕНС

31.05.2022

На посетата во Sunilens се дискутираше за пуштање во употреба на веќе изградена фотоволтаична електроцентрала на кров која што е во нивна сопственост.

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции