Повластен тарифен систем

Што значи повластена тарифа за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија?
Во случај кога државата одлучува да поддржи производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија , тоа може да го направи на повеќе начини. Во Република Македонија тоа е направено преку воведување систем на повластени тарифи и тоа за секој вид на обновлив извор на енергија посебно како на пример: електрична енергија од мали хидроцентрали, фотонапонски постројки, производство на биогас и сл. Висината на повластената тарифа ја одредува Регулаторната комисија енергетика на Република Македонија.

Институции