Регистер на повластени производители на електрична енергија од ОИЕ

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 125 97 1 3 1 227
вк. инст. моќност MW 20 87 37 7 1 151
план.год произ MWh 51668 304325 100000 58593 4200 518786
27.10.2020

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Институции