Register of preferential electricity producers from RES

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 125 97 1 3 1 227
вк. инст. моќност MW 20 87 37 7 1 151
план.год произ MWh 51668 304325 100000 58593 4200 518786
27.10.2020

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Institutions