Regjistri i prodhuesve të autorizuar të energjisë elektrike nga BRE-ja

 

Регистер на електроцентрали за производство на електрична енергија од ОИЕ
тип на електроцентрала фотоволтаични мали хидро ветерници биогас биомаса вкупно
број на постројки 125 97 1 3 1 227
вк. инст. моќност MW 20 87 37 7 1 151
план.год произ MWh 51668 304325 100000 58593 4200 518786
27.10.2020

 

Види повеќе (симни Excel документ)

Институции