ORGANIZIMI I BRENDSHËM

Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut i kryen funksionet e veta si tërësi organizative – juridike. Organizimi i brendshëm i Agjencisë përcaktohet më në detaje me aktet e përgjithshme për organizimin dhe sistematizimin e punës së Agjencisë.

Organet e Agjencisë së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut


Këshilli Drejtues i Agjencisë

Agjencia drejtohet nga Këshilli Drejtues i Agjencisë, i cili përbëhet nga pesë anëtarë. Anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë emërohen dhe shkarkohen nga Qeveria, duke e pasur parasysh përfaqësimin e drejtë dhe adekuatë të pjesëtarëve të të gjitha komuniteteve.

Drejtori i Agjencisë

Me punën e Agjencisë udhëheq drejtori. Drejtori i Agjencisë e prezanton dhe e përfaqëson Agjencinë, e organizon punën, i zbaton vendimet e Këshillit Drejtues, angazhohet për punë ligjore, e përgatit programin e punës dhe planin financiar, dhe kryen edhe aktivitete të tjera të përcaktuara me Ligjin dhe Statutin e Agjencisë së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë.

Drejtori i Agjencisë së Energjetikës i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Dario Nikolivski , jurist i diplomuar
email: dario.nikolovski@ea.gov.mk

 

Këshilltare për çështjet juridike normative

Natasha Stefanoska, magjistre e shkencave juridike
email:  natasa.stefanoska@ea.gov.mk

Këshilltare për menaxhim me resurset njerëzore

Sanja Çamevska, juriste e diplomuar
email: sanja.camevska@ea.gov.mk 

Këshilltar për çështje juridiko-administrative

Hulja Imeri,  magjistre e shkencave juridike
email: hulja.imeri@ea.gov.mk

Seksioni i Energjetikës:

 

Këshilltare për politikë energjetike

Stanisllava Nikolloska, politikologe e diplomuar
email: stanislava.kitanovska@ea.gov.mk

Bashkëpunëtor i ri për programet dhe planet e veprimit për efikasitetin energjetik

Darko Angellkov, inxhinier i diplomuar i makinerisë
email:  darko.angelkov@ea.gov.mk

Bashkëpunëtore e re për koordinimin e projekteve

Irena Keshel – Vërtova, inxhiniere e diplomuar e pylltarisë
email:  irena.keselj@ea.gov.mk

Bashkëpunëtor i ri për kontrollin energjetik dhe karakteristikat energjetike të ndërtesave

Ordan Kaeski, ekonomist i diplomuar
email: ordan.kaeski@ea.gov.mk

Referent i ri për përgatitjen dhe përpunimin e dokumenteve

Vllatko Gjorgjioski, elektroteknik – ekspert i energjetikës
email: vlatko.gjorgjioski@ea.gov.mk

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Energjetikës i Republikës së Maqedonisë

  • znj. Aleksandra Spasevska – kryetar i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë
  • znj. Irena Petkova – anëtare
  • z. Petar Grozdanovski – anëtar
  • znj. Aleksandra Janjevska Ginovska – anëtare
  • z. Fidan Selimi – anëtar

Институции